RPA Haaglanden is in 2001 opgericht als onderdeel van de nieuwe SUWI-wetgeving. Deze wet Structuur en UItvoering Werk en Inkomen zorgde voor een grote verandering in de uitvoering van de sociale zekerheid. In deze nieuwe structuur is aan gemeenten gevraagd om regionale platforms op te richten. Hierdoor kan op regionaal niveau afstemming tussen gemeenten en sociale partners bereikt worden met als doel het creëren van een samenhangend arbeidsmarktbeleid in de regio.

Het RPA werd tot 2004 gefinancierd door het ministerie van SZW op basis van een tijdelijke stimuleringsmaatregel. Sinds 2005 wordt het RPA grotendeels gefinancierd door de negen Haaglanden gemeenten met daarnaast een specifieke bijdrage van de provincie Zuid-Holland voor inspanningen in het kader van het convenant 'Werkgeversgericht Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid'.

Om dit te bereiken heeft het RPA aantal kernactiviteiten gedefinieerd:

  • het samenbrengen van partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt
  • het verzamelen, uitwisselen, publiceren van arbeidsmarktgegevens
  • het initiëren, stimuleren en monitoren van arbeidsmarkt - knelpuntoplossende - projecten
  • het bevorderen van regionale afstemming van gemeentelijk beleid.

De missie van het RPA Haaglanden:
Streven naar een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden.

Uitgangspunten voor de beleidsperiode 2011-2015 zijn:

  • regionale ketensamenwering;
  • regionale werkgeversbenadering (incl. regionaal sectorbeleid), WSW en Kop van het proces;
  • delen en verzamelen van regionale arbeidsmarktinformatie;
  • arbeidsmarkt-onderwijsbeleid.