Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) stimuleert het zelfstandig ondernemerschap voor werklozen met een uitkering en ondersteunt  zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze regeling een effectieve werking heeft om mensen de uitkering te laten uitstromen en daarmee kansen geeft om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Bovendien blijkt dat er door het bundelen van krachten binnen en tussen gemeenten meer uit de Bbz te halen valt.  Reden voor de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg om op 24 september gemeenten uit de regio uit te nodigen voor de bijeenkomst: ‘Haal meer uit de Bbz!’.

Janny van den Berg van het samenwerkingsverband Ondernemerspunt Flevoland gaf een toelichting hoe in Flevoland door samenwerkingsafspraken de Bbz effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Daarna werd intensief gediscussieerd in twee rondes. Kunnen we de Bbz meer pro-actief inzetten, wat zijn de mogelijkheden om krachten te bundelen, wat is daarvoor nodig en wat kan slim samenwerken opleveren. De middag is als inspirerend ervaren. Een vervolgstap ligt in het verschiet.

 

BBZ

Op 28 juni is de Actieagenda 2012-2015  “Geslaagd in het vak” ondertekend door de voorzitter van het RPA de heer Simon van Driel. Hij ondertekende namens de deelnemende gemeenten in Haaglanden voor  met name vier speerpunten waar het RPA een rol bij speelt of kan gaan spelen.

De actieagenda onderwijs arbeidsmarkt is gelanceerd door de wethouders van Engelshoven en Kool van de gemeente Den Haag. Het doel is om de acties in de regio Haaglanden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt sterker met elkaar te verbinden. Dit is van belang omdat ook in de toekomst de economische sectoren vakkrachten nodig hebben. 

  • Het RPA speelt vooral in op de volgende speerpunten:
    Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken; het RPA zal betrokken worden bij een rondetafelconferentie en bij het over en weer gebruik maken van elkaars instrumenten om werkzoekenden te laten instromen in de sector;
  • Instroom en behoud van personeel in de zorg stimuleren, RPA is één van de partners om meer mensen te interesseren voor werken in de zorg;
  • Behoeftepeiling veiligheidspersoneel. Het RPA levert een inhoudelijke inzet voor de rondetafelconferentie met als uiteindelijke doel om voldoende personeel bij veiligheidsbedrijven te krijgen;
  • Jongeren helpen met een goede loopbaanstart. Het is hierbij de bedoeling om VMBO- en MBO leerlingen een loopbaanoriëntatie te bieden. RPA en UWV dragen hieraan bij door het leveren van arbeidsmarktgegevens.

Voor meer informatie zie de website www.geslaagdinhetvak.nl

IMG_0467

Tot voor kort was Nederland verdeeld in 30 arbeidsmarktregio’s. Vanuit deze regio’s geven gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vorm. Per 28 juni jl. zijn er vijf regio’s bijgekomen. Zes gemeenten vormen de 35e arbeidsmarktregio Zoetermeer. Het betreft de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Samen met de arbeidsmarktregio Haaglanden blijft de nieuwe regio Zoetermeer onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband RPA Haaglanden.

Uit de benchmark van BMC/SGBO blijkt dat Rijswijk de best presterende gemeente is in 2011. Rijswijk blinkt uit in een efficiënte bedrijfsvoering. Het kent met name korte doorlooptijden van aanvragen en snelle terugvordering van teveel betaalde uitkeringen.
Wethouder Jos Bolte van de gemeente Rijswijk is trots op het goede resultaat van de afdeling Sociale Zaken. “Juist in deze tijd waarin gemeenten te maken hebben met extra taken, een grotere doelgroep met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt, in combinatie met een versobering van de beschikbare middelen voor de uitvoering ervan, is het een mooie prestatie.”
Lees het volledige bericht