De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal gaan samen aan de slag met een aanpak van de jeugdwerkloosheid. Afgelopen donderdag 26 juni ondertekenden de wethouders Sociale Zaken Henk Kool van Den Haag  en Edo Haan van Zoetermeer namens de regio’s gezamenlijk een actieplan waarmee aanspraak gemaakt wordt op extra budget van het Rijk. SAM_0081

Als het actieplan wordt goedgekeurd door het rijk, kunnen de regio’s rekenen op cofinanciering voor ruim 1,8 miljoen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.

Focus van de aanpak is vooral gericht op het matchen van jongeren naar ‘plekken’, of het nu gaat om werkplekken, leerwerkplekken, stageplekken of werkervaringsplekken, jongeren mogen niet buiten de boot vallen. Werkgevers zijn van groot belang om werkervaring op te doen. Onder meer wordt hiervoor de Leerwerkcheque ingezet, hiermee kunnen jongeren gedurende zes maanden werkervaring opdoen bij een werkgever.

Om jongeren kansen te bieden op werk of een plek binnen het onderwijs werken beide regio’s samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en werkgevers.

Het actieplan is onderdeel van de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid van de ministeries SZW en OCW. Het Rijk stelt hiervoor landelijk 25 miljoen beschikbaar voor de jaren 2013 en 2014. De helft van dit bedrag wordt ingezet voor de aanpak in de regio’s, de andere helft voor MBO-instellingen, die ervoor moeten zorgen dat jongeren langer doorleren om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De ministeries sluiten voor deze aanpak in september een convenant met de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.

Expertmeeting regionale arbeidsmarktaanpak: naar korte lijnen en persoonlijk contact

Op 18 juni brainstormden wethouders van de elf RPA-gemeenten met ondernemers, vertegenwoordigers van onderwijs, UWV en ambtenaren over het optimaliseren van de regionale arbeidsmarktaanpak. Bewustwording, maatwerk en persoonlijk contact blijken de belangrijkste elementen voor succesvolle oplossingen.
Een regionale aanpak is nodig voor grote werkgevers die regionaal werken en sectoren met veel kansen voor werkzoekenden. Via het RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal is daarom geïnvesteerd in een stevige samenwerking tussen gemeenten, UWV en ondernemers. Dit gebeurde in het vervolg op het arbeidsmarktconvenant tussen de G4-regio's Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en het UWV in februari vorig jaar.

Staatssecretaris vraagt om goede ideeënPVO_7390_Formaat_wijzigenStaatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf de aftrap voor de expertmeeting en had een duidelijke boodschap. "Het is goed om van tijd tot tijd bij elkaar te komen om bij te praten waar nu écht behoefte aan is in de arbeidsmarktaanpak. Ik ben heel benieuwd naar de lumineuze ideeën, en ik hoor die ook graag van u. Het is voor mij fijn om goede voorbeelden te hebben, van dingen die goed gaan en van zaken die u graag verbeterd zou willen zien vanuit het kabinet."

Creatief en persoonlijk
De deelnemers aan de expertmeeting brainstormden in groepen per sector (tuinbouw, zorg, handel en horeca). Daarbij kwamen thema's als jeugdwerkloosheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inzet van oudere werknemers aan de orde. De grootste winst van de brainstormsessies bleek eigenlijk simpelweg: het met elkaar aan tafel zitten en informatie uitwisselen. Wethouders hadden een open oor voor de inbreng van werkgevers, die op hun beurt weer verrast waren door de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Uit de gesprekken werd duidelijk dat er grote behoefte is aan creativiteit en flexibiliteit. Zo ontstond bijvoorbeeld het brainstormidee voor de 'nulurenuitkering' in plaats van het nulurencontract. Je werkt wat je kan, en per keer wordt gekeken hoeveel uur je dan nog in de uitkering zit. Werkgevers zijn bereid meer kansen te bieden, ook aan bijvoorbeeld oudere werknemers, als ze weten dat er flexibele terugvalvoorzieningen zijn.

Inspireren
Andere kansrijke oplossingen waren het steviger inzetten op 'een leven lang leren' en jongeren beter begeleiden, met name in hun houding en gedrag. Daarbij zien velen ook een rol weggelegd voor oudere werknemers die als mentor op kunnen treden. Op sommige gebieden gebeurt dat al in de regio. Het delen van deze 'best practices'  is misschien wel de belangrijkste motor voor een succesvolle regionale arbeidsmarktaanpak. Voor Remco Herfst, directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA), is deze expertmeeting dan ook nog maar het begin. "De staatssecretaris heeft ons uitgedaagd om met een regionaal antwoord te komen, en deze avond laat zien dat we meer dan genoeg inspiratie hebben om haar dat antwoord te geven!"
Meer weten? Lees het uitgebreide verslag van de expertmeeting!

Jaarrapportage
Het RPA stelt jaarlijks een jaarrapportage op en ordent deze volgens dezelfde thema’s als die in het jaarplan van hetzelfde jaar. De rapportage blikt terug op het afgesloten kalenderjaar, belicht de hoogtepunten en geeft een beeld van het totaal aan ontplooide activiteiten, de behaalde resultaten en het reilen en zeilen van de organisatie. De meest recente jaarrapportage over 2012 kunt u hier als pdf bestand downloaden.

Woensdagmid263dag 17 april 2013 ondertekende wethouder Marga de Goeij van de gemeente Westland de intentieverklaring aanpak Jeugdwerkloosheid. In deze verklaring  staan afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Mede-ondertekenaars zijn minister Bussemaker, namens minister Asscher, Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, de vertegenwoordigers van de 35 arbeidsmarktregio’s en de bestuurders van VNG, Divosa, UWV en Cedris. Deze aftrap van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid vond plaats in Rotterdam.

Marga de Goeij tekende de intentieverklaring als bestuurlijk trekker van de aanpak Jeugdwerkloosheid in het RPA-gebied namens de wethouders van de centrumgemeenten Den Haag en Zoetermeer. Afgesproken is dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de 35 arbeidsmarktregio’s, die hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met een opleiding, stage of (leerwerk)baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar voor de jaren 2013 en 2014.

Met ondersteuning van het RPA Haaglanden is inmiddels een werkgroep gestart met vertegenwoordigers vanuit de elf gemeenten om voor 1 juli 2013 een Plan van Aanpak in te dienen bij het ministerie. De werkgroep staat onder voorzitterschap van Wim Zwanenburg, het hoofd van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Alle plannen uit het land vormen de basis voor het af te sluiten convenant met het kabinet in september. De definitieve verdeling van de beschikbare financiële middelen wordt dan ook bepaald.

Minister  Bussemaker benadrukte in een interview woensdag niet alleen het belang van samenwerking binnen arbeidsmarktregio’s, maar ook het belang van een goede samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s.  “Vind niet opnieuw het wiel uit,” zo stelde zij, “maar gebruik elkaar”.  De aanpak binnen het gebied van het  RPA Haaglanden sluit hier goed op aan, aangezien dit gebied twee arbeidsmarktregio’s in zich heeft.

249   251