Bijeenkomst Aanpak Jeugdwerkloosheid
Donderdag 19 september vond in de raadzaal van Leidschendam-Voorburg een bijeenkomst plaats van wethouders Werk & Inkomen én Onderwijs en UWV-vertegenwoordiging van elf gemeenten uit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Op het programma stond de aanpak Jeugdwerkloosheid. Onder andere Marga de Goeij (wethouder namens gemeentkerngroepe Westland) en Arjan Ploegmakers (projectleider Jeugdwerkloosheid van VNG) gaven een presentatie.
Tijdens deze bijeenkomst zijn ontwikkelingen in relatie tot Jeugdwerkloosheid in kaart gebracht. Regionale impulsen die de aanpak tegen jeugdwerkloosheid kunnen stimuleren, zijn de extra middelen vanuit het regionale Plan van Aanpak Jeugd, ESF gelden voor Jeugd 2014-2015 en de regionale vertaling van de landelijke sectorplannen.vooruitkijken
Van alle kanten en partijen is de urgentie van de aanpak op Jeugdwerkloosheid bevestigd. Ook het belang van samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en partners kwam aan de orde. Lokale bestuurders zijn daarbij steeds meer verbinders. Teneur voor gemeenten wordt: meer doen, met minder.

 

Nieuwe en aanblijvende wethouders Werk en Inkomen van arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal reageren positief op de samenwerking in Zuid-Holland Centraal. Dat is één van de reacties van de wethouders afgelopen vrijdag 6 juni, op een bijeenkomst aangeboden door de afdelingshoofden van de zes gemeenten, het UWV WERKbedrijf en het RPA Haaglanden/ Zuid-Holland Centraal. De bijeenkomst was een geslaagde aftrap van een intensieve samenwerking van gemeenten en UWV in de komende periode, met het RPA als facilitator en verbinder. De bijeenkomst vond plaats in lunchcafé De Zoetelaar in Zoetermeer, gerund door mensen met een verstandelijke beperking. 


Ontmoeting en inspiratie
Centraal thema van deze bijeenkomst was ontmoeting en inspiratie. Door elkaar en de regio beter te leren kennen ontstaan ideeën en mogelijkheden voor een goede samenwerking in de komende collegeperiode.


Afdelingshoofden, UWV en RPA hebben allen deze ochtend iets verteld over vorm en inhoud van de regionale samenwerking. Zuid-Holland Centraal is hard op weg zich te ontwikkelen tot een krachtige arbeidsmarktregio. Aan bod kwamen inspirerende praktijkvoorbeelden, hoogtepunten en successen van de afgelopen jaren, de focus op tien regionale actiepunten en de populatie werkzoekenden in relatie tot de situatie op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland Centraal.

Uitdagingen
Uitdagingen voor de komende periode zijn de nieuwe Participatiewet en de formatie van een regionaal Werkbedrijf, beiden moeten operationeel zijn per 1 januari 2015. Regionaal moeten er nieuwe kansen komen voor mensen met en zonder arbeidshandicap. Samenwerking tussen gemeenten, UWV, werkgevers en sociale partners is hierbij het motto.


Denk regionaal en gebruik elkaars kracht
Vervolgens is er met elkaar gediscussieerd over de wijze waarop de samenwerking verder gebracht kan worden. Taco Kuiper, wethouder te Zoetermeer, benadrukte het belang van het gezamenlijk formuleren van strategische doelen. Ook pleitte hij samen met collega-wethouders Ankie van Tatenhoven (Lansingerland) en Inge Zweerts (Wassenaar) voor een betere aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt, hierbij hoort ook het terugdringen van het tekort aan stagebanen, aldus Inge Zweerts. Allen willen graag samenwerken met bedrijven om de economie te versterken, dit zorgt immers voor werkgelegenheid. Peter van Haagen (Pijnacker-Nootdorp) benadrukte hierbij het regionale denken: ‘gebruik elkaars kracht, we moeten met elkaar kijken hoe de regio sterker wordt’.


Waardering
Aan het eind van het ochtendprogramma spraken de wethouders hun waardering uit voor de manier waarop gemeenten en UWV in Zuid-Holland Centraal met elkaar samenwerken, en zich inzetten op verbinding met werkgevers en sociale partners.

De nieuwe en (één) aanblijvende wethouder(s) van Zuid Holland Centraal met Werk en Inkomen in hun portefeuille zijn:


Ankie van Tatenhove; Lansingerland
Heleen Mijdam; Leidschendam-Voorburg
Peter van Haagen; Pijnacker-Nootdorp
Inge Nieuwenhuizen; Voorschoten (aanblijvend)
Inge Zweerts-de Jong; Wassenaar
Taco Kuiper; Zoetermeer

Succesvolle tweede netwerkbijeenkomst consulenten en beleid Werk en Inkomen ZHC

 

Ruim zeventig deelnemers waren op 10 april aanwezig bij de tweede klantmanagersbijeenkomst ‘Laveren tussen regels en praktijk’ in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Genodigden waren consulenten, klantmanagers en beleidsmedewerkers Werk en Inkomen van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Daarnaast waren ook de hoofden en Wethouders Werk en Inkomen goed vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was te kijken waar men tegenaan loopt in de praktijk; waar neem je de ruimte te midden van alle regelgeving.

Dagvoorzitter Rita Witmond, RPA, opende de bijeenkomst, waarna wethouder Fatma Koşer Kaya iedereen welkom heette en daarbij het belang van Vakmanschap benadrukte. Wim Zwanenburg, hoofd Werk en Inkomen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten gaf vervolgens aan waarom dit soort bijeenkomsten van belang zijn, namelijk kennis uitwisselen, elkaar beter leren kennen en verdieping. Dit is de tweede van een reeks bijeenkomsten rondom vakmanschap. Wim geeft dan het woord aan Albert Jan Kruiter.

College van Albert Jan Kruiter

Albert Jan van het Instituut voor Publieke Waarden zet zich al ruim 15 jaar in voor de publieke zaak. Als docent en onderzoeker spant hij zich in voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Vandaag legt hij de nadruk op de decentralisaties en de overgang van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Als het gaat om maatwerk zijn er drie waarden van belang. Waar voorheen wetgeving en het naleven van protocollen de belangrijkste zaken waren, zijn er nu twee waarden bijgekomen, namelijk: eigen kracht en efficiency (het moet goedkoper). Uitdaging is om bij het leveren van maatwerk een balans te vinden tussen deze drie waarden. Albert Jan benadrukt daarbij dat gelijke gevallen gelijk behandelen ook betekent dat je ongelijke gevallen moet behandelen naarmate ze verschillen. Stof tot nadenken!

 

Aan de slag

Aan de hand van casussen gaan de deelnemers in groepen aan de slag. De opdracht is niet om de casus op te lossen, maar om de situatie zoals beschreven in de casus te analyseren; waar loop je tegenaan? Waar pak je de ruimte? Een veelgehoorde reactie is dat je altijd breder moet kijken dan Werk en Inkomen; wat speelt er nog meer – schulden, school, ziekte, woonruimte, etc. Bundelen van disciplines zodat een totaalbeeld verkregen wordt is van belang voor goed maatwerk, evenals het betrekken van de personen waar het om gaat (hoe zien zij het zelf).

  

Terugkoppeling

Na een korte terugkoppeling van Albert Jan, vatten Wim Zwanenburg en Cyril Tholen (Teammanager BMI Zoetermeer) nog even kort samen wat we vanmiddag hebben kunnen leren. Voor de zomer (10 juli) zal er een derde bijeenkomst in het kader van Vakmanschap worden georganiseerd. Er zijn vanmiddag genoeg zaken aan de orde gekomen die nog verder kunnen worden uitgediept. Na afloop bleven veel aanwezigen nog napraten en netwerken bij de borrel. DSW zorgde voor een leuk paaspresentje bij vertrek.

  

 

 

Maandag 10 mAnalysetool JWLaart vond in de raadzaal van Leidschendam-Voorburg een bijeenkomst plaats voor afdelingshoofden en professionals van de elf gemeenten uit Haaglanden en Zuid-Holland Centraal die zich inzetten voor een aanpak Jeugdwerkloosheid. Vraagstelling was of de aanpak Jeugdwerkloosheid gebaat is bij een Regionale Analysetool Jeugdwerkloosheid. Na een middag van presentaties, workshops en discussies was het antwoord op die vraag: JA!

De middag is voorbereid door RPA Haaglanden/ Zuid-Holland Centraal in samenwerking met UWV WERKbedrijf en met inhoudelijke ondersteuning van bureau Regioplan. Middagvoorzitter was Rob Witjes, landelijk manager arbeidsmarktinformatie van het UWV.

Er is onder meer gekeken naar productideeën van de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Vanuit de gedachte ‘best of both worlds’  gaan de regio’s nu een regionale variant ontwikkelen. Deze actie is onderdeel van het Regionale Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014, waarvoor het Rijk 1,8 miljoen uitkeert voor de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.

De Analysetool moet inzicht geven in de omvang en samenstelling van de groep jongeren waarvan het beeld nu niet duidelijk is. Vooral het zicht op jongeren tussen 23 en 27 jaar is niet helder, zo bleek onder meer uit de discussies.