College Tour Haaglanden 3

Het organiseren van samenwerken

Professioneel samenwerken is een hot topic. Onlangs schreef de inspectie van het ministerie van SZW nog een rapport waarin zij aangaf dat de bestuurlijke samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is verbeterd, maar dat de samenwerking op uitvoerend niveau met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV nog onvoldoende vorm krijgt. De kunst van samenwerken is dus van groot belang geworden voor iedereen die werkzaam is in de arbeidsmarktregio.Andre Salomonson

Het laatste college in een reeks van drie was op dinsdag 14 maart. De centrale vraag is hoe individueel en groepsgedrag georganiseerd kan worden en welke rol de medewerker heeft. Gastdocent André Salomonson bespreekt de dagelijkse praktijk en laat zien dat we alleen kunnen samenwerken als we op een andere manier gaan denken.

Maakt samenwerken je gek?

Dat is nogal een vraag. Specifieker: maakt het moeten samenwerken je gek? Is samenwerken de essentie van ons domein? André laat zien dat we in een complexe tijd leven waarin het lineair benaderen van zaken niet meer voldoende is. Samenwerken is geen huwelijk, zegt hij. In een huwelijk kun je begrip hebben voor je partner of vervelende opmerkingen snel vergeten zijn. Samenwerken in een professionele omgeving is lastiger.

Wesley Sneijder

Organisaties hebben zogenaamde grensprofessionals nodig. De competenties van een grensprofessional zijn divers. Zo moet hij zich actief en positief kunnen uitspreken als hij ontwikkelingen waarneemt die het algemeen belang van het samenwerkingsverband kunnen schaden, het vermogen hebben om te experimenteren en oplossingen te zoeken en te creëren én kunnen reflecteren op het eigen gedrag en de ingeslagen weg. Zelden beschikt iemand over alle competenties, uit onderzoek blijkt dat slechts zo’n 4% van medewerkers in een organisatie deze vaardigheden bezit. Verrassend is het dat voetballer Wesley Sneijder een heel goeie grensprofessional is. In ieder geval in zijn beroep. Zijn hersenscan is vergelijkbaar met dat van topnatuurkundigen! De zaal vindt dit vermakelijk, maar André is bloedserieus. En inderdaad, de competenties die Sneijder bezit zorgen ervoor dat hij in complexe situaties (voetbalwedstrijden) het overzicht behoudt. André pleit ervoor om in onze organisatie de grensprofessionalcompetenties bij meerdere medewerkers te zoeken en niet bij één persoon.

Niet (meer) lineair. Wel oplossingsgericht!

Er zijn twee oriëntaties in het ontwerpen en vormgeven van processen. De ene is probleem-georiënteerd, lineair en gaat uit van causaliteit. De meeste toehoorders zijn hierin geschoold en herkennen deze aanpak dan ook. De andere oriëntatie is oplossingsgericht, deze gaat uit van de wens. In dit geval de wens om samen te werken. Deze benadering is weliswaar complex maar tegelijkertijd veel effectiever dan de lineaire aanpak. De probleemgeoriënteerde aanpak kan ervoor zorgen dat een organisatie niet verder komt omdat het probleem onoplosbaar is. Een wens daarentegen geeft meer ruimte.

Onze ambitie

Samen met André stelt de zaal de regionale ambitie vast. En dat is eenduidigheid naar de werkgever. De misvatting dat hiervoor commitment nodig is wordt uit de weg geruimd. Er is toestemming nodig, geen commitment. Bij commitment creëer je concurrentie op de werkvloer, er ontstaat dan een politieke arena en dat is een negatieve omgeving, hier wordt immers strijd geleverd. André’s tip is dan ook om onze processen te structureren zodat je concurrentie elimineert. De zaal mag ook zelf aan de slag met het invullen van een tweetal documenten. In het ene document (ambitie canvas samenwerken) ligt de nadruk op het grotere geheel met vragen als ‘Waarom? Vanuit welk idee?’ en ‘Met wie?’. Het andere document is persoonlijk van aard: ‘Wat is je procesverantwoordelijkheid? Welke waarde voeg je toe? Waar zorg je voor?’ en ‘Samenwerken. Van wie krijg je input? Met wie werk je samen?’.

Collegereeks

De drie colleges werden aangeboden door Jan Boerma, districtsmanager UWV en Martin Andriessen, voormalig directeur WSP Den Haag. College 1 had als thema de psychologie van het samenwerken, college 2 behandelde de bestuurlijke kant van samenwerken in de arbeidsmarktregio’s. Alle verslagen zijn terug te lezen op de RPA website.
De organisatie was in handen van het RPA.