Bestuurlijk Platform Werkbedrijf regio Haaglanden gestart

Symbolische ondertekening door werkgevers, werknemers en vakbonden.
Het Bestuurlijk Platform van het Werkbedrijf in Haaglanden is op donderdag 5 maart opgericht. Bij dezelfde bijeenkomst werd een symbolische ondertekening verricht door de bestuurders in het Regionaal Werkbedrijf.

Oprichting Bestuurlijk Platform Werkbedrijf Haaglanden
“Een historische dag”, noemde de Haagse wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid,  Wijkaanpak en Sport, Rabin Baldewsingh de oprichting van het Bestuurlijk Platform van het Werkbedrijf Haaglanden. “Er ligt een grote uitdaging in de regio Haaglanden om in twee jaar tijd 1.400 garantiebanen te realiseren.”

Ondersteuning aan werkgevers
Tijdens de Platformvergadering werd het Marktbewerkingsplan met de ambities van het Werkbedrijf gepresenteerd en de regionale toolbox.  De instrumenten in de toolbox, ofwel ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid, kunnen worden ingezet om plaatsingen van werkzoekenden bij werkgevers te bevorderen. Dit wordt uitgevoerd door de Werkgeversservicepunten in de regio. In het Marktbewerkingsplan staan de invullingen van baanafspraken in de regio Haaglanden centraal.

Ambassadeurschap en samenwerking
Wethouder el Mokaddem (Westland) onderstreepte het belang van de samenwerking met Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en de Regionale Opleidingscentra. Ook in de rol van werkgever is het onderwijs  een belangrijke speler. Om werkgevers te overtuigen van het belang van de invulling van de Banenafspraken, is het de overheid zelf die het ambassadeurschap op zich zou moeten nemen en best practices met andere werkgevers uitwisselt. Emilie Schreuder van de Rijksoverheid wil graag met elkaar zoeken naar creatieve en alternatieve oplossingen bij het realiseren van de afspraken in de Participatiewet. Werkgever Janus van der Ende betoogde dat vrijheid van ondernemerschap  gestimuleerd zou moeten kunnen worden bij bijvoorbeeld aanbestedingen die niet onder social return vallen.

 

Ondertekening puzzelstukken
De leden van het Bestuurlijk Platform verrichtten gezamenlijk de symbolische ondertekening van de puzzelstukken die de verschillende partijen in het Regionaal Werkbedrijf symboliseren; de werknemers, vakbonden en werkgevers. Wethouder Baldewsingh uit Den Haag, Wethouder El Mokaddem uit Westland en Regiomanager UWV Hans Geleijnse zetten hun handtekening als vertegenwoordiger van de Overheid. Vanuit de vakbonden en Werknemers ondertekende Yde van der Burgh van FNV. En als vertegenwoordiging van de Werkgevers ondertekenden Louis Wildenberg van Wilkohaag B.V., Janus van der Ende van LEDconomy en Emilie Schreuder als vertegenwoordiger van de Rijksoverheid. Na de ondertekening werden de puzzelstukken ineen geschoven en was de oprichting een feit.

 

Een Werkbedrijf is een regionaal samenwerkingsverband tussen regiogemeenten, werkgevers en vakbonden. De Werkbedrijven zijn de schakel tussen werkgever en werkzoekende waarvoor een baangarantie geldt. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er 35 Werkbedrijven komen, gelinkt aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Er is tevens afgesproken dat de banen uit de Banenafspraak de eerste jaren met voorrang naar mensen moeten gaan met een Wajong-uitkering of Wsw-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).

Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord is de afspraak gemaakt om tussen 2014 en 2026 100.000 mensen in Nederland met een arbeidsbeperking – waaronder Wajongers - aan het werk te helpen. Daarnaast nog eens 25.000 mensen bij de overheid. Dit noemen we Garantiebanen. Dat betekent concreet dat er in de regio Haaglanden tussen 2015 en 2016 710 banen gecreëerd moeten worden in de marktsector en 690 banen bij de overheid. Sociale partners en werkgevers hebben elkaar hard nodig voor het realiseren van deze doelstellingen. Belangrijk onderdeel daarvan is de inzet van instrumenten om waar nodig de afstand tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen.

Arbeidsmarktregio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. Meer informatie over de Participatiewet en de banenafspraak vindt u op www.wsphaaglanden.nl, telefoonnummer 070-700 33 35.