Bijeenkomst Toekomst Regionale Analysetool voor Jeugdwerkloosheid

Maandag 10 mAnalysetool JWLaart vond in de raadzaal van Leidschendam-Voorburg een bijeenkomst plaats voor afdelingshoofden en professionals van de elf gemeenten uit Haaglanden en Zuid-Holland Centraal die zich inzetten voor een aanpak Jeugdwerkloosheid. Vraagstelling was of de aanpak Jeugdwerkloosheid gebaat is bij een Regionale Analysetool Jeugdwerkloosheid. Na een middag van presentaties, workshops en discussies was het antwoord op die vraag: JA!

De middag is voorbereid door RPA Haaglanden/ Zuid-Holland Centraal in samenwerking met UWV WERKbedrijf en met inhoudelijke ondersteuning van bureau Regioplan. Middagvoorzitter was Rob Witjes, landelijk manager arbeidsmarktinformatie van het UWV.

Er is onder meer gekeken naar productideeën van de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Vanuit de gedachte ‘best of both worlds’  gaan de regio’s nu een regionale variant ontwikkelen. Deze actie is onderdeel van het Regionale Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014, waarvoor het Rijk 1,8 miljoen uitkeert voor de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.

De Analysetool moet inzicht geven in de omvang en samenstelling van de groep jongeren waarvan het beeld nu niet duidelijk is. Vooral het zicht op jongeren tussen 23 en 27 jaar is niet helder, zo bleek onder meer uit de discussies.