Nieuwe arbeidsmarktinformatie over ontwikkeling werkloosheid en niet-werkende werkzoekenden regio Haaglanden

Op basis van recente cijfers van het CBS en UWV-WERKbedrijf heeft het RPA Haaglanden een samenvatting gemaakt van de ontwikkeling van de werkloosheid en niet-werkende werkzoekenden. Ondanks dat de ontwikkelingen zorgelijk zijn, zijn er voor de regio Haaglanden lichtpuntjes te zien.
 
Het aantal werklozen blijft toenemen. Op dit moment is landelijk 5,2% van de beroepsbevolking werkloos t.o.v. 3,6% een jaar geleden. Ook het aantal niet-werkende werkzoekenden blijft toenemen. De procentuele stijging per maand in 2009 loopt op ten opzicht van 2008. De toename in de regio Haaglanden in de periode november 2008 november 2009 ligt met 21% een procentpunt lager dan landelijke toename (22%). Procentuele toename in de leeftijdsgroep 15-27 jaar in de regio Haaglanden ligt met 54% vijf procentpunt lager dan het landelijke getal van 59%.

Een nadere uitleg en toelichting is te vinden in: Ontwikkeling werkloosheid / nww regio Haaglanden januari 2010.

Stadspenning voor Hannie van Leeuwen

‘Ook werkloze jongeren konden op jouw speciale aandacht rekenen’, sprak wethouder Henk Kool bij het afscheid van Hannie van Leeuwen als voorzitter van het Regionaal Platform Haaglanden (en daarvoor het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorzieningen), maandag 25 januari.

hannie-van-leeuwen-2_2010-01hannie_stadspenning_3_2010-01

Wethouder Kool reikte haar voor haar grote inzet bij de bestrijding van langdurige werkloosheid de Stadspenning van de gemeente Den Haag uit. Bij het afscheid in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt waren naast Hannie van Leeuwen en Henk Kool zijn voorgangers Pierre Heijnen, Constant Martini en Anke van Kampen aanwezig en als extra gasten Hans Wokke, directieadviseur SZW van de gemeente Den Haag en de directeur van het RPA, Maria Croonen.

 

 

Succesvolle samenwerking met de Provincie


Drie nieuwe projecten voor knelpunten arbeidsmarkt
Op 13 januari heeft de provincie Zuid-Holland tijdens een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst een cheque uitgereikt van 359.700 euro aan de nieuwe projectaanvragers voor 2010. Het gaat om drie nieuwe projecten in de regio Haaglanden. Hiermee komt het totaal aan lopende projecten in onze regio op negen. Het RPA stafbureau begeleidt de subsidieaanvraag en verzorgt de monitoring van deze projecten. Bij alle projecten staat het verbeteren van de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs centraal.

nieuwe afbeelding 1

Nieuwe projecten
De nieuwe projecten zijn:
1.’Company College’ van de vereniging EVO in Zoetermeer
2.‘Programma Praktijkgericht onderzoek mechatronica’ van de Haagse Hogeschool in Delft
3.‘Regioregisseur en MKB Nederland’ van de Haagse Hogeschool/Regioregisseur in Den Haag.
Company College zorgt ervoor dat het logistieke onderwijs een boost krijgt waardoor meer studenten geïnteresseerd raken in dit vakgebied. Mechatronica heeft meer uitstroom van hoger technisch personeel als doel en de Regioregisseur creëert een centrale regionale portal voor kennisdeling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.


Economische clusters
Het Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid van de Provincie sluit aan bij haar bredere economische beleid en richt zich in het bijzonder op de vier clusters die bepalend zijn voor de concurrentiepositie van Zuid-Holland: de Greenports, Life & Health Sciences, Water- en Deltatechnologie en Transport & Logistiek. De nieuwe projecten sluiten alle drie aan op de Greenports. De Company College richt zich daarnaast ook op de Logistiek en de Regioregisseur op het cluster Water en Delta. Wilt u meer weten over de vier economische clusters klik dan op deze link.


Vraaggericht beleid
De provincie Zuid-Holland legt in haar Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid de nadruk op de vraagzijde. De ondernemingen vormen het uitgangspunt voor de aanpak van arbeidsmarktknelpunten. De provincie pakt deze knelpunten aan door de ondersteuning van projecten die werken en leren combineren, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen en de doorstroming binnen het onderwijs en de beroepskolom stimuleren (de zogenaamde 3 D's).


Subsidieaanvraag 2011

Nieuwe werkgeversgerichte arbeidsmarktonderwijsprojecten voor het jaar 2011 kunnen worden ingediend bij de Provincie vóór 1 oktober 2010. Ze moeten zijn voorzien van een positief advies van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden. Neem voor meer informatie contact op met het RPA stafbureau via 070-3125468.

Economische Monitor Zuid-Holland 2009
Op maandag 23 november presenteerde de provincie Zuid-Holland de Economische Monitor Zuid-Holland 2009 aan de pers. In deze twee à driejaarlijkse uitgave van de Provincie staat een groot aantal gegevens over de ontwikkelingen van de economie en het vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Dit jaar is ook gekeken naar de effecten van de crisis en de positie die kennis in de Zuid-Hollandse economie inneemt. Binnen Zuid-Holland zijn deze effecten in Haaglanden relatief bescheiden, aldus het rapport. Een van de conclusies is dat onderzoek en innovatie het antwoord zijn op de crisis voor de Zuid-Hollandse economie. Het persbericht van de Provincie Zuid-Holland treft u hier aan. Voor het downloaden van het rapport klik op deze link.