Januari 25, 2010

Succesvolle samenwerking met de Provincie


Drie nieuwe projecten voor knelpunten arbeidsmarkt
Op 13 januari heeft de provincie Zuid-Holland tijdens een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst een cheque uitgereikt van 359.700 euro aan de nieuwe projectaanvragers voor 2010. Het gaat om drie nieuwe projecten in de regio Haaglanden. Hiermee komt het totaal aan lopende projecten in onze regio op negen. Het RPA stafbureau begeleidt de subsidieaanvraag en verzorgt de monitoring van deze projecten. Bij alle projecten staat het verbeteren van de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs centraal.

nieuwe afbeelding 1

Nieuwe projecten
De nieuwe projecten zijn:
1.’Company College’ van de vereniging EVO in Zoetermeer
2.‘Programma Praktijkgericht onderzoek mechatronica’ van de Haagse Hogeschool in Delft
3.‘Regioregisseur en MKB Nederland’ van de Haagse Hogeschool/Regioregisseur in Den Haag.
Company College zorgt ervoor dat het logistieke onderwijs een boost krijgt waardoor meer studenten geïnteresseerd raken in dit vakgebied. Mechatronica heeft meer uitstroom van hoger technisch personeel als doel en de Regioregisseur creëert een centrale regionale portal voor kennisdeling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.


Economische clusters
Het Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid van de Provincie sluit aan bij haar bredere economische beleid en richt zich in het bijzonder op de vier clusters die bepalend zijn voor de concurrentiepositie van Zuid-Holland: de Greenports, Life & Health Sciences, Water- en Deltatechnologie en Transport & Logistiek. De nieuwe projecten sluiten alle drie aan op de Greenports. De Company College richt zich daarnaast ook op de Logistiek en de Regioregisseur op het cluster Water en Delta. Wilt u meer weten over de vier economische clusters klik dan op deze link.


Vraaggericht beleid
De provincie Zuid-Holland legt in haar Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid de nadruk op de vraagzijde. De ondernemingen vormen het uitgangspunt voor de aanpak van arbeidsmarktknelpunten. De provincie pakt deze knelpunten aan door de ondersteuning van projecten die werken en leren combineren, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen en de doorstroming binnen het onderwijs en de beroepskolom stimuleren (de zogenaamde 3 D's).


Subsidieaanvraag 2011

Nieuwe werkgeversgerichte arbeidsmarktonderwijsprojecten voor het jaar 2011 kunnen worden ingediend bij de Provincie vóór 1 oktober 2010. Ze moeten zijn voorzien van een positief advies van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden. Neem voor meer informatie contact op met het RPA stafbureau via 070-3125468.