Werkgeversdienstverlening Haaglanden

Gemeenten en het UWV WERKbedrijf hebben afgesproken dat zij werkgevers die regionaal opereren of in de hele regio werven op een eenduidige manier benaderen. In hun aanpak zorgen zij dat een werkgever weet waar hij terecht kan. En ze voorkomen dat een werkgever meerdere keren met eenzelfde vraag benaderd wordt.

Landelijke ontwikkelingen, zoals de stapsgewijze terugtrekking van het UWV van de werkpleinen naar één regionaal opererende vestiging, maken het noodzakelijk voor gemeenten en UWV om hun visie op regionale werkgeversbenadering af te stemmen. De regio Haaglanden heeft nadrukkelijk geïnvesteerd in het gezamenlijk optrekken op dit cruciale onderwerp. De aanpak werkgeversbenadering regio Haaglanden is op papier gezet en wordt breed gedragen.

Uitwerking in de regio
Op basis van de regionale afspraken heeft de managementgroep regionale werkgeversbenadering (MRW) in november in een nieuwe samenstelling een doorstart gemaakt. Taken zijn:
• Gezamenlijke arbeidsmarktanalyse aansturen
• Afspraken omtrent coördinatie en samenwerking onderhouden en nakomen
• Gezamenlijke projecten (arrangementen) formuleren en laten uitvoeren
• Oplossen samenwerkingsproblemen

Tijdelijk programmamanager regionale werkgeversbenadering
Om de implementatie van de gemaakte afspraken rond werkgeversbenadering en de sturing op dit proces goed vorm te geven, heeft de regio een tijdelijke programmamanager aangesteld: Yolanda Hoogtanders. Zij zal de regio in nauw contact met de hoofden en de MRW ondersteuning bieden bij het  daadwerkelijk concretiseren van de gezamenlijke afspraken en de implementatie op uitvoeringsniveau.

Yolanda studeerde algemene economie aan de universiteit van Tilburg en heeft een brede kennis van (gemeentelijk) arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid en van de landelijke en regionale werkgeversbenaderingen. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken in de keten van werk en inkomen, zij heeft hier onderzoek naar gedaan en diverse implementatieprojecten getrokken. Yolanda heeft ruime projectmanagementervaring op het snijvlak van beleid, proces en uitvoering. Sinds 2001 is zij directeur van Policy Productions.

2fa67f482133f1c934235b73c2a03954_M