'Werk maken van 50-plussers'

Op 27 juni 2011 organiseerden het Tympaan Instituut en Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid  Haaglanden (RPA Haaglanden) de Kennisbijeenkomst Werk maken van 50-plussers.’ Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een poll gehouden. Maria Croonen, directeur RPA Haaglanden en dagvoorzitter van de bijeenkomst, gaf aan dat deelnemers aan de poll aangaven dat 50-plussers productiever zijn dan jongere werknemers en dat de deelnemers aan de poll een regionaal actieplan voor 50-plussers wenselijk vinden. Doel van de bijeenkomst was daarom na te gaan hoe de arbeidsmarktpositie van 50-plussers kan worden versterkt.

Een brede selectie van organisaties, zoals UWV WERKbedrijf, Raad voor Werk en Inkomen, gemeenten en werkgevers, heeft hierover actief nagedacht. Dat dit onderwerp actueel is, blijkt onder meer uit een reclamespot van uitzendbureau TempoTeam, waarin wordt gevraagd naar lassers met minimaal 20 jaar ervaring.

 

Belangrijke trends
Hesther Konings van het Tympaan Instituut schetste de belangrijkste trends over de arbeidsmarktpositie van 50-plussers. Deze trends zijn beschreven in Haaglanden werkt 2011. Haaglanden werkt wordt jaarlijks door het Tympaan Instituut geschreven op verzoek van RPA Haaglanden. De belangrijkste trends die in Haaglanden werkt 2011 naar voren komen zijn dat:
•   de economie aantrekt
•   de uitbreiding van het personeel achterblijft
•   het vooral jongeren zijn die profiteren van de aantrekkende economie
•   oudere werknemers ten opzichte van jongeren vaker langdurig werkloos zijn
•   de arbeidsparticipatie van oudere werknemers stijgt, maar achterblijft bij het gemiddelde
Naast de gegevens in Haaglanden werkt 2011 bevat de Regiometer arbeidsmarkt & onderwijs van het Tympaan Instituut veel kwantitatieve gegevens over de arbeidsmarkt.

Bart Weber van UWVW WERKbedrijf signaleerde daarnaast de volgende trends:
•  het aantal oudere niet-werkende werkzoekenden is sinds eind 2008 bijna continu gestegen
•  oudere niet-werkende werkzoekenden zijn vooral mannen, laagopgeleiden en langdurig werklozen
•  oudere werkzoekenden vaak een baan vinden bij uitzendbureaus, in de zakelijke dienstverlening, in de zorg en bij maatschappelijke organisaties.

Good practices
Tijdens de bijeenkomst is een aantal inspirerende voorbeelden gepresenteerd om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te versterken. Het UWV WERKbedrijf organiseert bijeenkomsten voor oudere werkzoekenden  gericht op netwerken en sociale media. Van alle vacatures wordt namelijk 70% vervuld door middel van netwerken en sociale media. Van de bijna 4.000 deelnemers aan deze bijeenkomsten heeft ruim een kwart een baan gevonden, is 2% een eigen bedrijf gestart en is 3% begonnen met het doen van vrijwilligerswerk.

Tanja Groenwegen gaf aan dat de training ‘ervaring werkt’ van Randstad HR Solutions voor ING eveneens veel positieve resultaten oplevert. In dit traject gaan 50-plus-werknemers én managers met elkaar in gesprek over wat belangrijke targets van de organisaties zijn, wat werknemers willen in hun loopbaan en hoe ING deze groep werknemers beter kan ondersteunen. Door de aanwezigheid van zowel oudere werknemers en management is draagvlak ontstaan voor een plan van aanpak.

Aanbevelingen
Met de deelnemers aan de bijeenkomst is in groepen gediscussieerd over een aantal thema’s. Welke feiten en fictie belemmeren de arbeidsmarktpositie van 50-plussers? Wat is ervoor nodig om oudere werkzoekenden aan het werk te krijgen en wat om oudere werknemers aan het werk te houden?

In de discussies kwam onder meer naar voren dat er te vaak in stereotypen over oudere werknemers wordt gedacht, niet alleen door werkgevers, maar ook door oudere werkne-mers zelf. Het is belangrijk om het beeld dat over oudere werknemers bestaat (zoals ‘oudere werknemers zijn duur’) te veranderen. Ook is het belangrijk om oudere werknemers niet als groep te zien, maar als individuen, met elk eigen loopbaanwensen en –mogelijkheden.  Scholing moet daarom ook worden gestimuleerd.  Informatievoorziening over mogelijkheden voor scholing, voor begeleiding bij reïntegratietrajecten en subsidies moet worden verbeterd.

De focus moet echter niet alleen op oudere werknemers liggen. Personeelsbeleid moet levensloopbewust zijn en werkgever en werknemers moeten daarover gezamenlijk in gesprek. Daarmee moet niet worden gewacht totdat werknemers ‘op leeftijd’ zijn. Belangrijke conclusie van de bijeenkomst was dat het belangrijk is te bedenken dat bij oudere werknemers de focus op ervaring moet liggen en niet op leeftijd.

Vervolg
Op basis van de bijeenkomst en een korte literatuurstudie schrijft het Tympaan Instituut een notitie waarin dieper wordt ingegaan op:
•    de problematiek van 50-plussers op de arbeidsmarkt
•    de oplossingen die voor deze problemen mogelijk zijn
•    wie er aan de slag moet met deze oplossingen
Deze notitie wordt in het najaar aangeboden aan RPA Haaglanden.

Minister Kamp wil ouderen langer op de arbeidsmarkt houden

Een week na de kennisbijeenkomst over 50-plussers kwam het bericht dat minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij werknemers langer aan het werk wil houden. Zoveel mogelijk werknemers moeten werkend met pensioen.

Om dat te realiseren worden tal van maatregelen ingevoerd. Zo kunnen bedrijven die een 55-plusser in dienst nemen rekenen op een bonus. Er komt een nieuwe spaarregeling die bedoeld is om mensen langer te laten doorwerken. Deelnemers kunnen hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen. De minister werkt nog aan dit Vitaliteitspakket.

Het kabinet constateert dat de arbeidsmarkt op een omslagpunt staat. Er dreigen in hoog tempo tekorten te ontstaan. Mensen zullen daardoor meer, langer en productiever moeten werken. Dat vereist meer aandacht voor de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers. Dat is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Zij zullen hierover in cao-verband afspraken moeten maken. De kabinetsmaatregelen in het Vitaliteitspakket zijn bedoeld om hen hierbij te ondersteunen.